Tin tức

Event 07/12 – 14/12

16/08/2015

Event 07/12 – 14/12
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Phantom Knight (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Color Knight Lv.7 (v.viễn)
- Dual Dragon Thorn Lv.9 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 07/12, nhận Đá Dragon Slayer *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 08/12, nhận Đá Dragon AK47 *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 09/12, nhận Đá Dragon AWP *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 10/12, nhận Đá Dragon M16A4 *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 11/12, nhận Đá Dragon Super V *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 12/12, nhận Đá Gold Dragon AK47 *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 13/12, nhận Đá Silver Dragon Super V *50
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 14/12, nhận Đá Dragon Barrett *70
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu

 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Thẻ tháng *1, Dual Dragon Viking Lv.6 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận 1000KC
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Dual Dragon HV Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Lễ bao Ngọc B15 *1, Điểm cường hóa *5.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Dạ Tường (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
4. X2 lật thẻ PVE:
 
Trong thời gian sự kiện, lật thẻ PVE được X2 phần thưởng
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- X2 phần thưởng tối đa 3 lần/ngày