Sự kiện

Event 28/09 – 05/10

16/08/2015

Event 28/09 – 05/10 
1.Nạp bất kỳ: 
Nạp bất kỳ nhận Phantom Knight (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau: 
- 20KC 
- 50KC 
- 100KC 
- Color Knight Lv.7 (v.viễn) 
- Dual Dragon Thorn Lv.9 (v.viễn) 
*Chú ý: 
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần 
- Không tính mua thẻ tháng 
2.Nạp trong ngày: 
Nạp đủ 99KC trong ngày 28/09, nhận Đá Dragon Slayer *70 
Nạp đủ 99KC trong ngày 29/09, nhận Đá Dragon AK47 *70 
Nạp đủ 99KC trong ngày 30/9, nhận Đá Dragon AWP *70 
Nạp đủ 99KC trong ngày 01/10, nhận Đá Dragon M16A4 *70 
Nạp đủ 99KC trong ngày 02/10, nhận Đá Dragon Super V *70 
Nạp đủ 99KC trong ngày 03/10, nhận Đá Gold Dragon AK47 *70 
Nạp đủ 99KC trong ngày 04/10, nhận Đá Silver Dragon Super V *50 
Nạp đủ 99KC trong ngày 05/10, nhận Đá Dragon Barrett *70 
*Chú ý: 
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần 
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu 
3.Nạp tích lũy: 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Dragon M4A1 – LV.7(v.viễn) 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận 1000KC 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Dual Dragon HV Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Lễ bao Ngọc B15 *1, Điểm cường hóa *5.000.000 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Dạ Tường (v.viễn) 
*Chú ý: 
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần 
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu 
4. X2 lật thẻ PVE: 
Trong thời gian sự kiện, lật thẻ PVE được X2 phần thưởng 
*Chú ý: 
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần 
- X2 phần thưởng tối đa 3 lần/ngày