Sự kiện

Event 16/03 - 23/03

16/08/2015

Event 16/03 - 23/03
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Esports - Rainbow (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Phantom Knight Lv.4 (v.viễn)
- Esports-Mechanic Core Lv.M (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 16/03 nhận Đá Fierce Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 17/03 nhận Đá Punish Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 18/03 nhận Đá Phantom Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 19/03 nhận Đá Dead Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 20/03 nhận Đá Color Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 21/03 nhận Đá Dark Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 22/03 nhận Đá Storm Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 23/03 nhận Đá Holar Knight *70
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Silver Dragon Super V Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Dual Dragon HV Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Dual Demon Quantum Lv.M (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Esports - Rainbow Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Dragon Sky G36 Lv.M (v.viễn), Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 

 
4. Vòng quay Demon:
 
Hoàn 50% KC khi quay Vòng quay Demon
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
 
5. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật Demon Plague Lv.M (v.viễn)
 

 
6. Shop:
 
A. Shop trang bị:
 
Giảm 70%:
- Dual Demon Quantum Lv.9 (v.viễn)
- Esports-Mechanic Core Lv.9 (v.viễn)
- Demon Chasing Lv.9 (v.viễn)
- Demon Blood Lv.9 (v.viễn)
- Esports – Dual Panther Lv.9 (v.viễn)
- Demon Plague Lv.9 (v.viễn)


 
7. Nhiệm vụ hàng ngày:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung X1 hoàn 60KC (00:00, 17/03/2021)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần