Sự kiện

Event 03/12 - 10/12

16/08/2015

Event 03/12 - 10/12

1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Dark Knight Lv.4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày nhận Dark Knight Lv.7 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 03/12 nhận Dragon M16A4 Lv.4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC trong ngày 04/12 nhận Dragon AK47 Lv.4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC trong ngày 05/12 nhận Dragon Super V Lv.4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC trong ngày 06/12 nhận Dragon AWP Lv.4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC trong ngày 07/12 nhận Striker Dragon Lv.4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC trong ngày 08/12 nhận Gold Dragon AK47 Lv.4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC trong ngày 09/12 nhận Silver Dragon Super V Lv.4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC trong ngày 10/12 nhận Phoenix QBZ03 Lv.4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu


 
4. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận Thẻ tháng *1
 
Nạp tích lũy đủ 300KC nhận thêm ngay 1000KC
 
Nạp tích lũy đủ 700KC nhận Dual Dragon Viking lv.4 (v.viễn), Đá Silver Dragon Super V *10, Combo giáp 8 (7 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận Demon Abyss Lv.M (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận Lễ bao Đá Demon 0312 *1, Điểm cường hóa *3.000.000
Lễ bao Đá Demon 0312: Mở ra được chọn một trong các Đá Demon sau: Đá Demon AK47 *50, Đá Demon Kriss *50, Đá Demon Transformer *50, Đá Dual Demon Monster *50, Đá Demon Sword *50, Đá Demon AWP *50, Đá Demon Bow *50, Đá Demon Abyss *40, Đá Demon Flame *30
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu


 
5. X2 thẻ tháng:
 
Trong thời gian sự kiện, những người chơi đã mua thẻ tháng sẽ nhận được 50 Kim Cương / ngày thay vì 25 Kim Cương / ngày
Sau thời gian sự kiện người chơi sẽ nhận được 25 Kim Cương / ngày như bình thường
 
*Chú ý:
- Chỉ được tham gia trong thời gian sự kiện


 
6. Quân trang trung:
 
Quay quân trang trung X10 5 lần nhận Đá Demon Flame *10
 
Quay quân trang trung X10 10 lần nhận Đá Silver Dragon Super V *20
 
Quay quân trang trung X10 20 lần nhận Đá Demon Flame *40
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần


 
7. Shop:
 
【Shop Trang bị】
 
【Giảm giá 50%】
Demon AK47 Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 2690KC
Demon Kriss Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 2690KC
Demon Transformer Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 2690KC
Demon AWP Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 9999KC
Demon Sword Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 5000KC
Lễ bao đá Demon AK47 (3 đá): Giá gốc 600KC
Lễ bao đá Demon Kriss (3 đá): Giá gốc 600KC
Lễ bao đá Demon Transformer (3 đá): Giá gốc 600KC
Lễ bao đá Demon AWP (3 đá): Giá gốc 600KC
Lễ bao Đá Demon Sword (3 đá): Giá gốc 600KC
 
【Shop Chí tôn】
 
【Cập nhật vật phẩm】
- Lễ bao Demon Flame: 200KC
- Lễ bao Demon Abyss: 300KC
 
8. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung x1 hoàn 60KC (Áp dụng từ 00:00, 04/12/2019)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần